top of page

Kalye ng Kawalan

Updated: Sep 16, 2020

Sa mga palad 

ginuhit ang bakas

ng mga umagang kumupas. 

Tanaw ang hiwaga

ng lumulubog na araw

sa pula at dalandan.


Kumaripas ng takbo

mula sa bangungot 

at pait ng nakaraan.


Sa pagtapak ng mga paa

sa kalye ng kawalan,

saan ang patutunguhan?


***

About the Creative

Ecybless is a campus journalist, artist, and poet from Santiago City, Isabela.

Thalassophile. Opacarophile. Astrophile. Selenophile.


Banner photo by Joshua Limon

38 views0 comments
bottom of page