top of page

Paano Manalig Ang Isang Makata

Updated: Aug 15, 2020

kinakain ko ang mundo

na parang asul na ostia

sa isang banal

na misa

ng mga makata;

sinisimsim ko

ang mga maaalat na luhang

umuusbong sa

bukal ng mga sawing puso

na parang

sagradong alak

sa gintong kalis;


hindi ito ang dugo

ng Diyos;

ngunit ito ang

dugo ng mga makata

— itim

parang pakpak

ng mga uwak sa

bintana

— itim

parang mga aninong

nakikipaghabulan sa mga

gamu-gamo sa harap

ng malungkot

na gasera

— itim

parang mga letrang

nahihimbing

sa isang mahabang liham

ng pamamaalam


hindi nagdadasal

ang isang makata;

ngunit tuwing nagtatagpo

ang kanilang mga palad

nagsusumamo sila

sa malawak na kalangitan

ng kanilang dunong

inaantay ang mga

bulalakaw ng tula

na mahulog

sa nag-aabang nilang

pluma.


***

About the Creative

"I strive to flesh out the creative juices in me so I could make art that could scorch the earth." - Isidro M. Luna

44 views0 comments
bottom of page